Mr Robot’s monologue

                                                                                                                                                                                                                               

Mr Robot Elliott’s father monologue reality lies cult tv series cultstories cultstoriesaltervistaorg

(tratto da: Ipse dixit: Mr. Robot)